SOTSIAALHOOLEKANNE

 

Kunda linna sotsiaaltööspetsialist on  Anne-Ly Nõmmiste
Telefon: +372 325 5996, +372 5305 5408.
E-post: annely.nommiste@kunda.ee
Vastuvõtt: E, N 9-14, lõuna 12-12.30 (Kunda Linnavalitsuses)
 
Kunda linna sotsiaaltöö spetsialisti abitööline on  Mall Talts
Telefon: +372 325 5996
E-post: mall@kunda.ee
Vastuvõtt: E, N 9-14, lõuna 12-12.30 (Kunda Linnavalitsuses)
 
Kunda linna lastekaitsespetsialist on Helgi Luik
Telefon: +372 325 5997, +372 5347 7087.
E-post:  helgi@kunda.ee
Vastuvõtt: E, N 9-14, lõuna 12-12.30 (Kunda Linnavalitsuses)
 

SOTSIAALTOETUSTE TAOTLEMINE

Kunda linna elanikul on õigus taotleda riiklikke ja linnaeelarvest makstavaid sotsiaaltoetusi. Linnaeelarvest makstavate toetuste eraldamist reguleerib Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (Vastu võetud 25.04.2016 nr 8)

Sotsiaalhoolekandelise abi saamiseks esitab isik või tema esindaja linnavalitsusele vormikohase avalduse ja vajadusel täiendavad dokumendid, mis on vajalikud abi saamise õiguse väljaselgitamiseks (kulutusi ja perekonna sissetuleku suurust tõendavad dokumendid; tõend Eesti Töötukassas arveloleku kohta; arstliku ekspertiisi otsus puude kehtivuse kohta, rehabilitatsiooniplaan, tõendus elatise saamise või mittesaamise kohta ning vajadusel muud tõendid või dokumendid).

Sotsiaaltoetuste taotlemise õiguse tekkimine

 • Sissetulekust mittesõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib isikul toetuse faktiliseks aluseks oleva sündmuse toimumisest, asjaolu saabumisest või muu tingimuse täitmisest arvates. 

 • Sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemise õigus tekib, kui isiku või pere netosissetulek pärast dokumentaalselt tõestatud eluasemekulude ja taotlusest tuleneva kulutuse maksmist või mahaarvamist on alla 2-kordse riiklikult kehtestatud toimetuleku piiri.

Riiklikud toetused

 •  toimetulekutoetus
 •  vajaduspõhine peretoetus

Abivajadusest mittesõltuvad sotsiaaltoetused

 • sünnitoetus;
 • ranitsatoetus;
 • koolilõputoetus;
 • erakorraline toetus;
 • lastelaagritoetus;
 • muu sotsiaalabi.

Abivajadusest sõltuvad sotsiaaltoetused

Raske majandusliku olukorra toetus

Toetust on õigus taotleda vähekindlustatud ja riskigruppi kuuluvatel või erivajadustega isikutel või peredel, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Kunda linn.

Raske majandusliku olukorra toetust makstakse:

 •  vanglast vabanemisel toimetulekuga seotud kulude katmiseks 1 (üks) kord 30.00 (kolmkümmend) eurot;
 •  laste toitlustamiseks Kunda linna lasteaias „Kelluke" käivatele lastele ja gümnaasiumi või kutseõppeasutuse õpilastele. Toetus määratakse lasteaias käivatele lastele ja gümnaasiumis ning kutseõppeasutuses õppijatele 2 (kaks) korda aastas õppepoolaastaks ja toetus kantakse Kunda linnavalitsusele esitatud vastavate arvete alusel toitlustusfirma arvelduskontole;
 • koolitarvete, riiete, jalatsite, laagrituusiku, huvihariduse osalustasude jt koolikulude osaliseks või täielikuks katmiseks, sõidukaardi kompenseerimiseks;
 • riskigruppi kuuluvate isikute kolimiskulude, dokumentide vormistamisega seotud kulude sh transpordikulude osaliseks või täielikuks katmiseks 1 (üks) kord aastas, ühe toetuse suurus kuni 50.00 (viiskümmend) eurot;
 • eluruumi hädavajaliku sanitaarse olukorra parandamiseks 1 (üks) kord aastas, toetuse suurus 50.00 (viiskümmend) eurot;
 • retseptiravimite osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks 2 (kaks) korda aastas, ühekordse toetuse suurus 50.00 (viiskümmend) eurot;
 • prillide (toetatakse klaaside maksumust) soetamiseks 1 (üks) kord aastas, toetuse suurus 50.00 (viiskümmend) eurot;
 • abivahendite ostmiseks või rentimiseks 1 (üks) kord aastas, toetuse suurus kuni 100.00 (ükssada) eurot;
 • vajalike vaktsineerimiste eest tasumiseks, ravikindlustuseta isikute perearsti poolt määratud konsultatsioonide, uuringute ja ravimise kulude katmiseks.

Peretoetuse suurus otsustatakse juhtumipõhiselt.

Toetus isiku hooldamiseks hooldekodus

 • Toetus on mõeldud hooldekodusse elama asuvale eakale või puudega isikule, kelle elukohaks on rahvastikuregistri järgi Kunda linn ja kellel puuduvad tema suhtes ülalpidamiskohustusega isikud.
 • Erandkorras määratakse hooldekodusse paigutatud isiku ülalpidamiskulude maksmine linna eelarvest seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul, kes ei ole suutelised ise hooldama või ülalpidamiskulusid tasuma ning kelle pere on madala sissetulekuga.
 • Toetuse taotlemiseks esitab hooldekodusse elama asuv isik avalduse linnvalitsuse sotsiaaltoetuste komisjonile.
2017. aastal on toimetulekupiir 130 eurot üksi elavale isikule ja perekonna esimesele liikmele, samuti pere alaealistele lastele. Iga järgneva täisealise perekonnaliikme toimetulekupiir on 104 eurot.
 

Nt: üksi elava isiku toimetulekupiir on 130 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on alaealine, 260 eurot kuus; kaheliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine, 234 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus teine liige on täisealine ja kolmas liige alaealine, 364 eurot kuus; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on alaealised, 390 eurot; kolmeliikmelisel perel, kus nii teine kui kolmas liige on täisealised, 338 eurot kuus jne.
Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik pereliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.
Toimetulekupiiri tagamiseks maksab kohalik omavalitsus puudust kannatavatele peredele toimetulekutoetust sotsiaalhoolekande seaduses § 133 sätestatud tingimustel. Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. Toimetulekutoetuse arvestamisel võetakse aluseks üksi elava isiku või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud ning kehtestatud toimetulekupiir. Eluruumi alalised kulud võetakse arvesse kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtestatud piirmäärade ulatuses, vaata Kunda linnas kehtivad piirmäärad (viide)

Vajaduspõhine peretoetus

Lastega peredel, kellel on väikesed sissetulekud, on õigus taotleda vajaduspõhist peretoetust. Täpsemalt loe vajaduspõhisest peretoetusest (Sotsiaalministeeriumi kodulehelt).Samast kohast leiab ka sissetulekupiiri kalkulaatori, kus saab ise välja arvutada, missuguse sissetuleku korral on vajaduspõhisele peretoetusele õigus. Toetust vormistatakse iga kolme kuu järel.

Vastavalt 2017. a riigieelarve seadusele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 2017. a perekonna esimesele liikmele 394 eurot kuus. Igale järgnevale vähemalt 14-aastasele perekonnaliikmele on vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiir 197 eurot kuus ning igale alla 14-aastasele perekonnaliikmele 118,2 eurot kuus. Vajaduspõhise peretoetuse suurus on 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Toetust makstakse üksnes nende perekonda kuuluvate laste eest, kelle kohta makstakse pereliikmele lapsetoetust riiklike peretoetuste seaduse alusel.