Detailplaneeringud

Jõeääre detailplaneering

 

Jaamajõe maaüksuse detailplaneering

SeisukohteelhinnangLinnavalitsuse korraldus detailplaneeringu kehtestamiseks, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, seletuskiri, põhijoonis.

Selja tee 15 kinnistu detailplaneering

Seletuskiri, põhiplaan, Volikogu otsus detailplaneeringu kehtestamiseks.

Võidu tänava kaugküttekatlamaja detailplaneering

Seletuskiri, tugiplaan, põhijoonis, tehnovõrgud, keskonnamõju hindamise eelhinnang, avaliku arutelu protokoll, lisad.

Kunda sadama lõunaosa detailplaneering

Skeem, põhijoonis, seletuskiri, tugiplaan, tehnovõrgud.

Jõe tänav 21 maaüksuse detailplaneering

Detailplaneering, seletuskiri.

Lontova tee 2 kinnistu ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering

Seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude skeem.

Selja tee 10 ja Kalmistu tee vahelise ala detailplaneering

Seletuskiri, põhijoonis, tehnovõrkude skeem, trassid, vaade detailplaneeringu maa-alale.

Selja tee 17 detailplaneering

Seletuskiri, joonis.

Rakvere mnt 23 kinnistu detailplaneering

Seletuskiri, kruntide ehitusõigus ja piirangud, liikluse ja heakorrastuse plaan, tehnovõrkude kooskõlastused, detailplaneeringu kehtestamise otsus.

Toolse tee elamupiirkonna teise osa detailplaneering

Seletuskiri, Toolse tee II elamupiirkonna hoonestusmudel.

Kunda linna keskuse detailplaneering

Seletuskiri, joonis.

Pargi ja Tähe tänava haljasala planeering

Seletuskiri, joonis.

Tööstuse maaüksuse planeering

Seletuskiri, joonis.