ehitusprojektid 2013+

 

Kunda tervise- ja hooldekeskuse renoveerimine

2013. aasta veebruaris esitas linnavalitsus EAS-i regionaalsete investeeringutoetuste programmi taotluse linna hooldekodu teise korruse lõplikuks valmisehitamiseks. Projekt sai positiivse rahastamisotsuse, ehitustööd toimusid august – november 2013, ehitustöid teostas AS Antaares, ehitusjärelevalvet tegi OÜ Pajusti Ehitus. Projekti kogumaksumus oli 28 490 eurot, millest toetus oli 24 216 eurot, linna omaosalus aga 4274 eurot.
 

Projekti tegevused:

 
·         Renoveeriti teise korruse kaks lisaruumi;
 
·         Ehitati välja ventileeritav pesuruum, kus on võimalik pesta ka lamavaid hoolealuseid, sooja vee tagamiseks paigaldati boiler;
 
·         Ehitati välja WC koos tugiraamidega;
 
·         Renoveeriti korrustevaheline trepikoda;
 
·         Vahetati välja radiaatorid, elektrijuhtmestik, valgustid
 
Projekti tulemusena sai Kunda Tervise- ja Hooldekeskus juurde kaks ruumi, kokku neli uut voodikohta, et tagada ja luua hoolealustele mugavamad, privaatsemad elamistingimused. Pesuruumi renoveerimise tulemusena on võimalik lamavaid hoolealuseid pesta spetsiaalses pesuruumis, kuhu on võimalik pääseda ka kanderaamiga. Piisavalt laiad uksed ja raamvann võimaldavad paremad pesutingimused, ventilatsioon tagab õhuniiskuse ja lõhnade eraldumise ruumist. WC olemasolu tagab tubadest lühema tee tualettruumi.
 
 

Kunda jõe alamjooksu puhastamine

 
2013. aasta aprillis esitas linnavalitsus Keskkonnainsvesteeringute Keskusele taotluse Kunda jõe alamjooksu puhastamiseks.
 
Projekt sai positiivse rahastusotsuse, projekti maksumus kokku oli 12 672 eurot, millest toetusena 11 405 eurot, omaosalus 1267 eurot.
 
Puhastustöid teostas OÜ Preisor ajavahemikus august kuni september 2013, puhastustöid tehti vanast hüdroelektrijaamast kuni Kunda jõe suudmeni.
 

Projekti tegevused:

 
·         Ca 1650 m pikkusel lõigul eemaldati jõesängist vettelangenud puud ja veevoolu takistav muu risu;
 
·         Ca 940 m pikkusel lõigul koristati jõe kallastelt murdunud ja vette langenud puud.
 
Projekti eesmärk oli parandada olukorda Kunda jõe alamjooksul,  luua sobivad tingimused vee-elustiku arenguks, vähendada jäätumise ohtu külmadel talvedel ja sellega kaasnevaid üleujutusi. 
 
 

Kunda linna ettevõtlusele avaliku juurdepääsutee rekonstrueerimine

2013. aasta septembris esitas linnavalitsus EAS-i piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmesse taotluse Kunda linna ettevõtlusele avaliku juurdepääsutee rekonstrueerimiseks.
Projekti teostamise ajaks on planeeritud detsember 2013 kuni august 2015, tegemist on pikaajalise projektiga, mille omaosaluse rahastamine jagatakse 2014 ja 2015 aasta eelarvesse.
Projekti esialgne maksumus on 957 942 eurot, millest toetusetaotlus on 814 250 eurot, linna omaosalus moodustab 143 692 eurot. Projekti tegelik maksumus selgub EAS-i positiivse otsuse puhul peale ehitushanke läbiviimist.
 

Projekti eesmärgid:

 
·         rekonstrueerida Kunda linna ettevõtlusele avaliku juurdepääsuteena T20 Põdruse-Kunda-Pada 1,14 km pikkune teelõik (Kunda jõe sillast kuni linna piirini Viru-Nigula suunal);
 
·         rekonstrueeritava tee koridori jäävate tehnosüsteemide (elekter, gaas, side, vesi, kanalisatsioon) ümberpaigaldamine ja osaline väljavahetamine, kuna see on otstarbekas hilisemate kaevamistööde käigus vast rekonstrueeritud tee lõhkumise vältimiseks. Tee valmimisega kaasneb teatavasti 5-aastane keeld kaevetööde teostamiseks.  Tehnosüsteeme kasutavad peamiselt tööstuspiirkonnas asuvad tootmis- ja logistikaettevõtted;
 
·         rekonstrueeritava tee koridori tänavavalgustuskaablite paigaldamine ja tänavavalgustuse rekonstrueerimine, mis on vajalik liiklusohutuse tagamiseks;
 
·         kergliiklustee (ca 340 m) töötajate ohutuks ja turvaliseks liiklemiseks tööle-koju;
 
·         sadevee kanalisatsiooni välja ehitamine, mis on vajalik vihma- ja lumesulamisvete ära juhtimiseks;
 
·         teemärgistuse paigaldamine.
 
Projekt loob eeldused piirkonna arenguks ja jätkusuutlike töökohtade loomiseks (AS Estonian Cell töökohtade prognoos järgnevaks 5 aastaks on kuni 28 uut töökohta). Projekt aitab kaasa erainvesteeringute kaasamisele, mis omakorda kiirendab majandusarengut piirkonnale omase konkurentsieelise väljaarendamise kaudu.
 
 

Kunda linna häirenuputeenus eakatele

2013. aasta septembris esitas linnavalitsus hasartmängumaksu nõukogule projektitaotluse "Kunda linna häirenuputeenus eakatele". Projekti läbiviimise ajaks on planeeritud detsember 2013 kuni detsember 2014. Projekti maksumuseks on planeeritud 1870 eurot, millest toetusena 1309 eurot ja linna omaosalusena 561 eurot.
Projektiga plaanime pakkuda kuuele eakale kliendile häirenuputeenust, kellele Kunda linn juba osutab erinevaid koduteenuseid, kuid kelle ööpäevaringset füüsilist ja emotsionaalset turvalisust ei ole võimalik tagada muude olemasolevate teenuste pakkumisega.
 
Lisaks kaasaegsele ja just eakate sihtgrupile mõeldud häirenuputeenuse rakendamisele saab kohalik omavalitsus projekti kaudu ka hädavajaliku kogemuse, kuidas kliendid häirenuputeenuse uue teenusena vastu võtavad ja milliseks kujuneb oodatav kasu nii klientidele kui kohalikule omavalitsusele niinimetatud väärika vananemise põhimõttest lähtuvalt, kus eakad inimesed võiksid tänu häirenuputeenusele võimalikult kaua ja võimalikult mõõduka välise sekkumisega isiklikus kodus iseseisvalt toime tulla. Ühtlasi on häirenuputeenuse rakendamine ka märkimisväärselt taskukohasem majanduslik alternatiiv oluliselt kulukamale asutushooldusele.