Info seisuga 13.10.2017

KOV KTG tegevussuund 2017 - 2019

KOV KTG TEGEVUSSUUND 2017 - 2019

https://www.entk.ee/kov-tegevussuund

Projektitoetust antakse Eesti Noorsootöö Keskusele „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul" tegevuse „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" eesmärkide täitmiseks (2015-2018).

Eesti Noorsootöö Keskus viib tegevused ellu üle Eesti läbi piirkondlike tegevusgruppide. 
Lääne-Viru 1 koostöögruppi kuuluvad: Kunda linn, Laekvere vald, Vinni vald, Rägavere vald, Viru-Nigula vald, Rakke vald ja Aseri vald.

Eesmärk ja tulemus: laiendada noorsootöös osalemise võimalusi ja suurendada noorte kaasatust noorsootöösse piirkondlikul tasandil.  

Projekti tulemusel luuakse piirkonna noortele lisaks 17 uut võimalust ja kaasatakse tegevustesse uusi noori ca 10% võrra senisest rohkem.

Projekti sisu: Peamised tegevused on olemasolevate noorsootöö teenuste arendamine, uute teenuste loomine ja noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine erinevate teenuste kaudu. Suurendatakse noorsootöö teenuste kättesaadavust ja kaasatakse tõrjutusriskis noori, tõstetakse noorte konkurentsivõimet ja suurendatakse nende kokkupuudet tööeluga, käivitatakse tugimeetmed raskemates oludes noorte jaoks ning suurendatakse teadmisi noortest ja nendele suunatud tegevuste mõjust.

Programmi raames läbisid kõik koostöögruppi kuuluvad omavalitsused SA Archimedes Noorteagentuuri korraldatud SF toetatud arenguprogrammi „Noorsootöötajate koolituste arendamine". Analüüsiti piirkonnas olemasolevaid noorsootöö võimalusi, noorte vajadusi ja soove. Selle põhjal püstitati piirkondlikud eesmärgid ja koostati kaheaastane tegevuskava nende eesmärkide saavutamiseks.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, haridus- ja teadusministeerium.

Projekti maksumus: 154 850 eurot.

Projekti periood: 10.04.2017-31.12.2018.

Projekti koordinaator Lääne-Viru Arenduskeskuses on Anu Oja. Teavet piirkonna tegevuste ja uute võimaluste kohta ilmub Lääne-Viru Arenduskeskuse veebilehel:
http://www.arenduskeskus.ee/kov-koostoogrupi-tegevused/

Lisainfo/hetkeseis:

Kunda linn toetab projekti käigus noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas läbi noorte kodanike mentorprogrammi läbiviimise. Tegevus koosneb kahest peamisest osast.

I Meresõprade klubi

ESF KTG rahastus 11 910  EUR, Kunda linna omafinantseerimine 2000 EUR

Klubi tegevuse teemadeks on: kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokkamine jne.
Klubi tegevuse aluseks on tegevusprogramm.

Eesmärgiks on kohaliku (elu-)keskkonna ja võimaluste väärtustamine läbi loodushariduse. Noorte minapildi kujundamist toetatakse läbi enda huvide avastamise ja potentsiaali rakendamise. Toimub valdkondade ülene klubiline tegevus, minnes iga teemaga süvitsi - nn. interdistsiplinaarne huvitegevus. Klubi tegevuse teemadeks on: kalandus, mere- ja loodusharidus, merepääste, kokkamine jne.
Klubi tegevustesse plaanitakse kaasata 30 noort. Klubi käib koos kaks korda kuus. Sihtrühmaks on 7-18-aastased noored.

II Noorte kodanike mentorprogramm

ESF KTG rahastus 8000 EUR, Kunda linna omafinantseerimine 3000 EUR

Eesmärgiks on toetada noorte omaalgatust ja osalust kogukonnas. Noortel on ideed, aga puuduvad oskused ja teadmised ideede elluviimiseks.
Projekt koosneb kahest osast.
Esimeses osas töötatakse välja koolituskava, mille eesmärgiks on noorte kasvatamine aktiivseks kodanikuks. Märksõnad: piirkonna ajalugu, kodanikuühiskonna alused, KOV korraldus, väitluse alused, eelarvestamise alused, IT-hügieen, avalik esinemine jne. Kava on suunatud meie piirkonnale, kuid kasutatav/kohandatav kindlasti ka teistele.
Teises osas viiakse kohalike spetsialistide eestvedamisel ellu vähemalt 25 kohalikule noorele kuus kuud kestev koolitusprogramm, mis algab ideede kaardistamisega. Programmi käigus ideid täiendatakse, selleks tagatakse jooksev tugi ning lõpeb ideede avaliku esitlemise ja kaitsmisega KOV volikogu ees.
Mentorprogrammi viiakse läbi kaks korda kuus, kokku 16 korral. Sihtrühmaks on 14-26-aastased noored.

Kunda linnas on projektijuht Elin Lemberg. 


Erivajadustega inimeste tugiteenuste parendamine Lääne-Virumaal

Projektitoetust antakse Lääne-Viru Omavalitsuste Liidule (VIROL-ile) „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine" meetme 2.2 Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused tegevuse 2.2.1 „Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: Toetada tugiteenuste arendamist ning pakkuda kvaliteetset teenust maakonnas vähemalt kuni 120 erivajadusega tööealisele või eakale isikule, suunates tööealised isikud avatud tööturule või tööturu teenustele ning vähendades eakate hooldajate hoolduskoormust, mis toetab samuti nende tööturule sisenemist või tööturul jätkamise võimekust. Kuus kuud peale teenuse lõppemist on 30% projektis osalenutest avatud tööturul või saavad erinevaid tööturuteenuseid.  

Projekti sisu: Erivajadustega inimeste tugiteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine Lääne-Virumaal. Kaasatud on 14 kohalikku omavalitsust.

Projekti raames osutatakse nii kodu- kui ka tugiisikuteenust. Toetades koduses keskkonnas erivajadusega inimest on võimalik aidata neid või nende lähedasi avatud tööturule või tööturuteenustele. Projekti raames luuakse maakonda 15 tugitöötaja ametikohta, toetamaks erivajadusega inimesi ja suurendamaks teenuste kättesaadavust. Projekti perioodil on teenus abivajajatele tasuta.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, SA Innove.

Projekti maksumus: 375 675 eurot, millest kohalike omavalitsuste omafinantseering on 84 611,25 eurot.

Projekti periood: 01.03.2017-28.02.2019. 

Projekti koordinaator VIROL-is on Klaarika Adonov.

Lisainfo/hetkeseis: Kunda linnas töötab maist tugiisik, kes osutab augustikuu seisuga tugiisikuteenust üheksale kliendile. Projektitoetust antakse Kunda linnale kaheks aastaks teenuse osutamiseks 22 045 eurot, millest 5640,75 eurot omafinantseeringu osa tasub linn oma eelarvest.       
Lisainfo: http://www.innove.ee/et/struktuuritoetused/2020


Kunda linna tänavavalgustuse taristu renoveerimine

Projektitoetust antakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014-2020" prioriteetse suuna „Energiatõhusus" meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine" tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine" eesmärkide elluviimiseks.

Eesmärk ja tulemus: üldine eesmärk on tänavavalgustuse optimeerimine elektrienergia kasutamise efektiivsuse suurendamiseks ja elukeskkonna turvalisuse tõstmiseks.

Projekti väljundnäitajateks on renoveeritud tänavavalgustuspunktide arvu suurenemine (502 punkti) ja arvestuslik süsihappegaasi (CO₂) vähenemine aastas (274,68 tonni). Projekti tulemusena väheneb oluliselt tänavavalgustusele kuluva energia hulk (251 MWh/aastas), valgustussüsteem muutub töökindlamaks ja linna elukeskkond turvalisemaks.   

Projekti sisu: Rekonstrueeritakse kogu amortiseerunud ja ebaefektiivne tänavavalgustuse taristu Kunda linnas. Projekteerimise käigus vaadatakse üle kõigi valgustuspunktide paiknemine ning vajadusel nihutatakse nende asukohti, hõrendatakse või tihendatakse. Plaanis on uuendada 502 valguspunkti, kus asendatakse valgustid uute ja energiasäästlike LED-valgustitega, amortiseerunud mastid uutega ning paigaldatakse uued maa-alused kaablid. Tänavavalgustussüsteem varustatakse kaasaegse juhtimistehnoloogiaga. 

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Ühtekuuluvusfond, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Projekti maksumus: 954 202 eurot, mis on kõik abikõlblik kulu. Sellest linna omafinantseering on 372 138,78 eurot.

Projekti periood: 01.08.2017 - 31.12.2019. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia hanked rekonstrueerimisprojekti koostaja ning ehitustööde ja omanikujärelevalve teostajate leidmiseks.  

Lisainfo/hetkeseis: sõlmitud on töövõtuleping projekti juhtimiseks. Käivitunud on koostöönõupidamised. Ettevalmistamisel on projekteerimishange. .  


Kunda lasteaiahoone energiatõhususe parandamine

Projektitoetust annab Eesti riik kohaliku omavalitsuse lasteaiahoonetes energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks. 

Eesmärk ja tulemus: hoone seisukorra, sisekliima ja energiatõhususe parandamine, sh energiatarbe ja ülalpidamiskulude vähendamine ning taastuvenergia kasutamise edendamine.

   Tööde järgselt on rekonstrueeritud energiatõhususe arv väiksem või võrdne 190 kWh/(m²a) ehk klassis C ning seeläbi on kokku hoitud CO₂ heitkogus ligi 60 tonni. Praegusega võrreldes hoiab linn lasteaia majandamiskuludelt kokku ligi 18 000 eurot aastas.

Projekti sisu: energiatõhususe tööd - plaanitud on paigaldada soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, katusele päikesepaneelid, korrastada küttesüsteem ja soojustada hoone (välissein, katuslagi, kütmata keldri lagi jne).  

Projekti periood:  01.08.2017 - 28.10.2019. Tulemuste saavutamiseks on vajalik läbi viia hanked rekonstrueerimisprojekti koostaja ning ehitustööde ja omanikujärelevalve teostajate leidmiseks.   

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Eesti riik EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisest saadud rahalistest vahenditest (rahandusministeerium läbi KIK-i).   

Projekti maksumus: 812 000 eurot, sh abikõlblikud kulud on 727 552 eurot, millest toetuse osa on 465 633,28 eurot. Abikõlblikud ei ole raamatukogu osa energiatõhususe tööde kulud, mis tuleb linnal kanda oma eelarvest.   

Lisainfo/hetkeseis: käimas on hange energiatõhususe töödele projekteerija leidmiseks


Kunda Ühisgümnaasiumi katuse rekonstrueerimine

 

Projektitoetust annab Eesti riik regionaalsete investeeringute programmist.

Eesmärk ja tulemus: kooli katuse rekonstrueerimise I etapis vahetatakse välja võimla ja riietusruumide kohal olev amortiseerunud lamekatus viilkatuse vastu.

Uue katuse projekteeris 2016. a OÜ Zoroaster.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: programmi toetab Eesti riik hasartmängumaksust laekuvatest rahalistest vahenditest läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS).

Projekti maksumus (I etapp): 165 748 eurot, sellest toetus 80 000 eurot.

Projekti periood: 01.03.2017-01.03.2018.  

Lisainfo/hetkeseis: ehitustööd teostab Proffsistem OÜ, omanikujärelevalvet teeb Pajusti Ehitus Grupp OÜ. Tööde teostamise tähtaeg on 1. november 2017


Linna tervisepargi täiendamine

 

Eesmärk ja tulemus: tervisepargi täiendamine atraktiivse ja mitmete erinevate võimalustega vaba aja ja treeningvõimalustega kompleksi loomisega; läbi aktiivse ja tervisliku eluviisi paraneb inimeste elukvaliteet.

Projekti sisu: linna staadionile paigaldatakse neli välitrenažööri (ronimis- ja võimlemiskonstruktsioon, jalalihaste treeningvahend kahele, ülaselja- ja käelihaste treeningvahend kahele ning koordinatsiooni treeningvahend crosstrainer).

Kasemäe piirkonda (spordikeskuse ja kooli ümbrusesse) rajatakse rahvusvahelistele nõuetele vastavad discolfirajad (kokku 28 korviga) koos rajamärgistuse, stendide jm sinna juurde kuuluvaga. 

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfond (EAFRD), Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA).  

Projekti maksumus: 26 749 eurot, sh toetus 22 697 eurot ja linna omaosalus 4052 eurot.

Lisainfo/hetkeseis: Välijõusaali rajas Tommi Play OÜ. Välitrenažöörid on staadionil kõigile avalikuks kasutamiseks tasuta.  

Discgolfirajad ehitas Discbirdie OÜ, tööd on üleandmise-vastuvõtmise järgus. 

Ketaste laenutamise ja informatsiooni jagamisega tegeleb Kunda Spordikeskus: http://www.kunda.ee/kunda-spordikeskus  

Endiste aiamaade maa-ala korrastati osaliselt 6. mail toimunud talgute käigus.
Tänud kõigile osalistele! 


Koolivaheajad 2017 Kunda noortemajas

 

Eesmärk ja tulemus: pakkuda kvaliteetset noorsootööteenust, luua paremad tingimused noortele ja toetada omaalgatust – suurenevad teadmised ja oskused, mitmekesistuvad tegevused ning sisustatakse koolivaheajad tegusalt.

Projekti sisu: perioodil 13.03-15.11 soetatakse järgmised vahendid - õhuhoki mängulaud, WildEst mängulaud, Sizzix lõike- ja embossingu masin, blender ning X-Box-i mäng Fifa16, mida kasutatakse koolivaheaegade sisustamiseks.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: riigieelarvelised vahendid, Eesti Noorsootöö Keskuse korraldatud avatud noortekeskuste projektikonkurss.

Projekti maksumus: 1754,85 eurot, sh toetus 1339,85 ja omaosalus 415 eurot.

Lisainfo: Projekti idee väljatöötamisse olid kaasatud noored, kes tegid ettepanekuid oma soovidest ja vajadustest lähtuvalt. Lisaks igapäevastele aja veetmise võimalustele noortemajas pakuvad sisutihedalt täidetud koolivaheajad mitmekesiseid tegevusi erinevatele vanusegruppidele ja erinevate huvidega noortele. Koolivaheaegade sündmused noortemajas on Kunda linnas traditsiooniks juba palju aastaid ja noorte hulgas oodatud.


Keeleõppe laager „Et eesti keel suvega meelest ei läheks"

Eesmärk: keelelaagri käigus erinevate õppemeetodite ja mänguliste tegevuste kaudu parandada või taastada laste eesti keele oskust sel määral, et neil oleks lihtsam alustada või jätkata õpet eestikeelses õppeasutuses. Projekti käigus omandatud eesti keele alased teadmised parandavad õpilase toimetulekut koolis, tõstavad tema õppeedukust ning loovad paremad eeldused eestikeelsesse õpikeskkonda sulandumisel.

Tulemus: projekti läbinud laps oskab eakohaselt eesti keeles rääkida iseendast, kodukohast ja perekonnast, valdab olulisemaid eestikeelseid kooliga seotud ja viisakusväljendeid, oskab nimetada tuntumate taimede ja loomade nimetusi, samuti värve ja geomeetrilisi kujundeid, saab aru lihtsamast muinasjutust, oskab ümber jutustada ette loetud teksti sisu, laulda mõnda lastelaulu ning mängida laulumänge eesti keeles.

Sihtrühm: I klassi astuvad ja I-III klassis käivad lapsed. 

Projekti sisu: ESF programm „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul". Taotlusvoor „Haridusasutuste keelealased koostöötegevused".
Toimuvad koostööüritused Kunda ÜG eesti keele õpetajate ja keelelaagri korraldajate vahel ning projekti meeskonna ja Kunda linna lasteaia Kelluke vanema rühma õpetajatega, eesmärgiga kaardistada sihtrühma vajadusi.
Ajavahemikus 14.-19. augustini 2017 korraldab Kunda ÜG 25 lapsele eesti keele laagri, kus erinevate aktiivõppemeetodite ja mängulise tegevuse kaudu parandatakse laste keeleoskust, mis aitab neil eestikeelses õppekeskkonnas paremini hakkama saada.
Analüüsitakse keelelaagri tulemuslikkust.

Rahastamise allikas ja rakendusüksus: Euroopa Sotsiaalfond, SA Innove.

Projekti maksumus: 2 631,76 eurot (toetus).

Lisainfo: Laager on jagatud teema-päevadeks: kunsti, muusika, muinasjutu, looduse, matemaatika ja "mängime kooli"- päev. Kõik kuus päeva on sisustatud keeleõppetegevustega, mis on "ära peidetud" muude ja elulisemate teemade alla.  

Keeleõpe toimub päeva esimeses pooles viie tunni jooksul, õhtul lähevad lapsed kodudesse tagasi. Organiseeritakse ka toitlustamine.  

Laager on lastele tasuta. Projekti meeskonda kuuluvad kolm keeleõppetegevusi läbi viivat õpetajat- tegevuse juhti Kunda ÜG-st ja lasteaiast Kelluke.

Kunda ÜG kõikidest projektidest saab täpsema ülevaade kooli veebileheküljel:
http://www.kundakool.ee/