Kunda Linnavalitsuse korraldused
 1. Volitused sotsiaaltöö spetsialistile ja tema abile ning lastekaitsespetsialistile sotsiaalhoolekandeliste ülesannete täitmiseks (01.03.2017 nr 25)
Kunda Linnavolikogu määrused
 1. Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord puudega lapse hooldajale (25.04.2016 nr 12)
 2. Tugiisikuteenuse osutamise tingimused ja kord (25.04.2016 nr 11)
 3. Sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord (25.04.2016 nr 8)
 4. Õpilastele sõidutoetuse maksmise kord (17.05.2010 nr 6)
 5. Sotsiaaltoetuste ning -teenuste osutamiseks ja arendamiseks määratud vahendite kasutamine (25.04.2016 nr 9)
 6. Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine (16.01.2017 nr 1)
 7. Puuetega lastele sotsiaalteenuste osutamise toetamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamise kord (20.02.2017 nr 4)
 8. Pädevuse delegeerimine linnavalitsusele (20.02.2017 nr 3)
Kunda Linnavalitsuse määrused
 1. Sotsiaalhoolekandelise abi dokumendivormide kehtestamine (13.05.2016 nr 5)
 2. Koduteenuste loetelu, mahu, hinna ja teenuste eest tasumise korra kehtestamine (20.12.2016 nr 11)
 3. Sotsiaaltransporditeenuse tasumise tingimuste ja tasumäärade kehtestamine (12.10.2016 nr 8)
 4. Kunda Hooldekodu üldhooldusteenusele suunamise, vastuvõtmise ning sealt lahkumise või väljaarvamise kord (26.05.2016 nr 7)
 5. Kunda Hooldekodu põhimäärus (14.01.2015 nr 1)
 6. Kunda Hooldekodu kohamaksumuse kinnitamine (25.11.2015 nr 11)
 7. Kunda Eakate Päevakeskuse supiköögi teenuse kasutamise eeskirja kinnitamine (15.04.2002 nr 4)