Teed ja tänavad

Kunda linnavolikogu 4. märtsi 2008. aasta otsusega on kinnitatud Kunda linna teede ja tänavate, jalgteede- ja jalgrattateede ning parklate nimekirjad. Viimane muudatus teede nimekirjadesse viidi sisse 14. novembri  2011. aasta otsusega nr 13. Linna hooldada olevate  tänavate kogupikkus on 32 704 m.  Ainult jalakäijatele ja jalgrattureile mõeldud teid on kokku 4 041 m. Sellele lisandus 2011.aastal Selja tee moderniseerimise käigus 1 555 m uut kergliiklusteed. Parklate ja platside pindala on 17 667 m2. Andmed Kunda linna teede kohta on leitavad ka Riiklikus Teeregistris: http://teeregister.riik.ee.

Tänavate hoolduse ja remondiga seotud probleemidest teavitada linnavalitsuse heakorranõunikku Sirje Liiskmaad telefonil 32 55 967 või 52 19 319 või e-posti aadressil sirje@kunda.ee.

Ehituslike probleemidega tegeleb linna ehitusnõunik.