UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda

Jäätmeid sortides hoiad tervist ja ümbritsevat keskkonda
Kaili Kuusk, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik
 
Igal aastal tekib Eesti kodumajapidamistes jäätmeid ligikaudu 400 000 tonni ehk 300 kilogrammi inimese kohta. Raske on öelda, kuidas jaguneb jäätmete teke proportsionaalselt aasta peale, kuid võib oletada, et kevadise suurpuhastuse käigus tekib neid suures hulgas. Mida teha suurpuhastuse käigus tekkinud jäätmetega? Milline on õige ja keskkonnasõbralik viis neist vabanemiseks? 
 
Sageli tundub inimestele, et lihtsaim võimalus prügist vabaneda on seda põletada. Üsna tihti võib näha, et lõkkesse lähevad vanad riided, kasutu mööbel, vanarehvid, plastmaterjalid jne. Lõkke tegemine on kevadise koristaja jaoks mugav – põletades saab kõigest lahti ning pealegi tasuta. Keskkonna suhtes on vanarehvide, mööbli, pakendite ja muu sellise põletamisel tegemist aga korvamatu kahjuga. Töötlemata/immutamata puidu põletamine on keskkonnakaitseliselt aktsepteeritav, kuid muude jäätmete põletamine ei ole. 
 
Põletamise ohtlikkusest
Plastide keerulist ja muutlikku koostist arvestades ei tohi neid kodus põletada. Lõkkes on põlemistemperatuur väga madal ja põlemine ei ole täielik. See tähendab, et tekib palju ohtlikke aineid, mis suure tõenäosusega langevad maha kas põletaja enda või tema naabrite krundil. Sedasi tehes mürgitab põletaja ära nii enda kui ka naabrite sügisesed aiasaadused, maapinna ning ohtlikud ained jõuavad ka põhjavette. 
 
Ka muid majapidamises tekkivaid jäätmeid, nagu kasutuseta ja katkised riided, kasutu mööbel, vanarehvid ja muud säärast ei tohi panna lõkkesse. Põhjused on samad, mis plastide puhul – koduses lõkkes ei ole põlemistemperatuur piisavalt kõrge ning ohtlikud ained ei „põle ära" vaid langevad meie enda ümbrusesse. 
 
Kuidas mõjutab jäätmepõletus õhukvaliteeti ning inimeste tervist
Põlemisel ja põletamisel tekkivad saasteained, mis jagunevad kaheks – tahked ja gaasilised. Ohtlikud saasteained ei pruugi avaldada kohe mõju vaid nende ladestumine organismi on pikk protsess ning mõju võib erinevate tervisehädadega avalduda alles aastaid hiljem. Välisõhu mõju tervisele sõltub nii saasteainest kui nende kogustest, saasteallikast, inimese tervislikust seisundist ja tema varem põetud haigustest, inimese east ja veel mitmetest muudest teguritest. Tervisemõjud ilmnevad akuutselt, põhjustatuna lühiajalistest kõrge saastetasemega episoodidest või kroonilisena, põhjustatuna pikaajalistest mõõdukalt kõrgematest saastetasemetest. Haiguste tekkepõhjus on sageli mitme teguri kompleksne pikaajaline koosmõju, kus õhusaaste on toiminud kaasava faktorina. Enam on mõjutatud tundlikud isikud (lapsed, vanurid, rasedad, haiged), kes võivad kogeda negatiivseid nähte ka siis, kui neid teistel ei esine. Peamised õhusaaste tagajärjel tekkivad terviseprobleemid on erinevad hingamisteede ja südame-veresoonkonnahaigused.
 
Kasutud asjad vii jäätmejaama 
Jäätmehoolduse korraldamine on kohalike omavalitsuste ülesanne, hõlmates olmejäätmete, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete käitlemist. Kohalik omavalitsus saab jagada täpsemat infot, kas ja kuhu on võimalik jäätmeid viia ning kas selle eest ka tasu nõutakse. Kõik ebavajaliku – vanamööbel, vanad autorehvid, plastid jmt – saab, sõltuvalt omavalitsusest (küsi omavalitsusest infot!) viia jäätmejaama. 
 
 
Pane tähele!
Paljud prügi põletamise käigus tekkivad ühendid on püsivad ning akumuleeruvad toiduahela tipus – aias põletatud jäätmete suits kandub lähedal asuvale karjamaale, kariloomade organismis talletuvad need ühendid toiduga ning inimesed lõpptarbijatena omastavad need liha ja piima süües
Jäätmepõletustehases toimub jäätmete põletamine stabiilselt kontrollitud keskkonnas temperatuuril 1000-1100 °C, mille abil põlevad toksilised õhusaasteained ära või püütakse need filtritega kinni. Lahtiselt jäätmeid põletades toimub põlemine ebastabiilselt ning madalamatel temperatuuridel ja seetõttu toimub mittetäielik põlemine, millega kaasnevad ohtlike ühendite teke
Ka papist pakendid võivad sisaldada plasti, kemikaale ja värve, mille põlemisel tekkinud toksilised ühendid on keskkonnale ohtlikud
Mida madalam on õhu saastatuse tase, seda madalam on elanikel hingamisteede (nii pika-ja lühiajalised) ning südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumine
Maailma Terviseorganisatsiooni uuringud näitavad, et vähendades tahkete osakeste (PM10) põhjustatud saastet 70 mikrogrammilt 20 mikrogrammile kuupmeetri kohta, saab vähendada õhukvaliteediga seotud surmade arvu umbes 15 protsenti.
Eestis läbi viidud uuring (Orru et al 2011) näitas, et keskmine statistiline eluiga lüheneb eriti peente osakeste (PM2,5) sisse hingamise tõttu keskmiselt viis kuud ja kokku põhjustavad need 600 enneaegset surma aastas.
 
Сортируя отходы, сбережете здоровье и сохраните окружающую среду
Кайли Кууск, советник отдела отходов Министерства окружающей среды
 
Ежегодно в домохозяйствах Эстонии образуется порядка 400 000 тонн отходов, т. е. по 300 килограмм на каждого человека. Сложно сказать, каким образом отходы распределяются пропорционально в течение года, однако можно предположить, что очень много мусора образуется в ходе весенней генеральной уборки. Что же делать с собранными во время весенней уборки отходами? Как правильно избавиться от них, не причиняя вред природе? 
 
Зачастую людям кажется, что самым простым способом для избавления от мусора является разведение костра. Все чаще можно видеть, как в костер идут старая одежда, ненужная мебель, шины, пластиковые материалы и т. д. Разведение костра для весеннего уборщика довольно удобный способ – сжиганием можно от всего избавиться, и при этом бесплатно. Однако сжигание шин, мебели, упаковок и иного подобного наносит непоправимый вред природе. С точки зрения охраны окружающей среды можно сжигать необработанную/непропитанную древесину, однако сжигание других отходов – нет. 
 
Об опасности сжигания
С учетом сложного и изменчивого состава пластмасс сжигать их в домохозяйстве нельзя. В костре температура горения очень низкая и сгорание происходит не полностью. Это означает, что возникает много опасных веществ, которые с большой вероятностью оседают на участке, где горит костер, или на соседнем участке. Таким образом, сжигающий отравляет как собственное, так и соседнее жилье, почву и грунтовые воды. 
 
Прочие отходы, возникающие в домохозяйстве – бесполезную и старую одежду, ненужную мебель, шины и прочий мусор – в костер бросать нельзя. Причины всё те же, что и в отношении пластика: в костре температура горения очень низкая и сгорание происходит не полностью, а сгоревшие частицы оседают в окружающей среде. 
 
Как сжигание отходов влияет на качество воздуха и здоровье людей
При горении и сжигании возникают загрязняющие вещества, которые делятся на две группы: твердые и газообразные. Опасные загрязняющие вещества не обязательно сразу оказывают воздействие – на протяжении длительного времени они накапливаются в организме и могут проявиться в виде различных проблем со здоровьем только спустя несколько лет. Влияние атмосферного воздуха на здоровье зависит от вида загрязняющего вещества, его количества, источника загрязнения, состояния здоровья человека и ранее перенесенных им заболеваний, возраста человека и еще от множества других факторов. Влияние на здоровье проявляется остро в результате кратковременных эпизодов высокого уровня загрязнения или хронически в результате долговременных умеренно повышенных уровней загрязнений. Причиной возникновения заболеваний зачастую является комплексное продолжительное совместное воздействие нескольких факторов, где загрязнение воздуха произошло как сопутствующий фактор. В большей степени подвержены воздействию чувствительные люди (дети, пожилые, беременные, больные), которые могут испытывать отрицательные симптомы даже тогда, когда у других они не проявляются. Основные проблемы со здоровьем, возникающие в результате загрязнения воздуха – это различные заболевания дыхательных путей и сердечно-сосудистой системы.
Использованные вещи отнесите на станцию приема отходов 
Организацией утилизации отходов должны заниматься местные самоуправления, причем утилизация включает в себя как обращение с бытовыми, опасными строительными отходами, так и с отходами после сноса, а также отходами здравоохранения и ветеринарных услуг. Местное самоуправление может предоставить подробную информацию о том, возможно ли отнести отходы, и если возможно, то куда их следует отнести, и взимается ли за это плата. Всё ненужное – старая мебель, старые автомобильные шины, пластмасса и т.д. – можно, в зависимости от самоуправления (спросите информацию у самоуправления!), отнести на станцию приема отходов. 
 
На заметку!
Многие соединения, возникающие в ходе сжигания мусора, являются стойкими и накапливаются в вершине пищевой цепи – дым отходов, сожженных в саду, переносится на находящееся поблизости пастбище, в организме домашних животных эти соединения накапливаются с пищей, а люди, как конечные потребители, усваивают их, принимая в пищу мясо и молоко.
На мусороперерабатывающем заводе сжигание отходов происходит в стабильно контролируемой среде при температуре 1000–1100 °C, в результате чего токсичные загрязняющие воздух вещества сгорают или задерживаются фильтрами. При сжигании отходов открытым способом горение происходит нестабильно и при низких температурах, поэтому происходит неполное сгорание, с чем сопровождается возникновение опасных соединений.
Картонные упаковки также могут содержать пластик, химикаты и краски, а возникшие при их сгорании токсичные соединения представляют опасность для окружающей среды.
Чем ниже уровень загрязнения воздуха, тем ниже у жителей вероятность заболеваний дыхательных путей (как долго-, так и кратковременные) и сердечно-сосудистой системы.
Исследования Всемирной организации здравоохранения показывают, что, уменьшая загрязнение, обусловленное твердыми частицами (PM10), с 70 микрограмм до 20 микрограмм на кубометр, можно уменьшить количество смертей, связанных с качеством воздуха, приблизительно на 15%.
Проведенное в Эстонии исследование (Orru et al 2011) показало, что среднестатистическая продолжительность жизни сокращается в результате вдыхания особо мелких частиц (PM 2,5) в среднем на пять месяцев и в общей сложности они вызывают 600 преждевременных смертей в год.