UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Riik algatas mereala teemaplaneeringu

Vabariigi Valitsus algatas 25. mail üleriigilise planeeringu mereala teemaplaneeringu kogu Eesti mereala, st sisemere, territoriaalmere ja majandusvööndi planeerimiseks ning planeeringu mõjude hindamise. Mereala planeeringu koostamist ja mõjude hindamise läbiviimist korraldab Rahandusministeerium.
   Mereala planeerimise eesmärgiks on leppida kokku Eesti mereala kasutus pikas perspektiivis, et edendada meremajandust ning panustada merekeskkonna hea keskkonnaseisundi saavutamisse ja säilitamisse. Mereala planeeringu koostamise käigus hinnatakse kõikide merealal juba täna toimuvate ja tulevikuks kavandatavate tegevuste koosmõju ning hinnatakse nende tegevuste elluviimisega kaasnevaid keskkonnamõjusid, aga ka majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid.
   Planeeringu lähteseisukohad ja mõjude hindamine, sh KSH väljatöötamiskavatsus avalikustatakse sügisel, mil antakse kõigile isikutele võimalus oma seisukohtade esitamiseks. Avalikustamise algusest teavitatakse nii meediaväljaannetes kui ka asjaomaseid asutusi ja isikuid personaalselt.
   Mereala planeeringu algatamise korralduse ja selle seletuskirja ning esialgsete lähteseisukohtadega on võimalik tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel aadressil: http://www.fin.ee/mereala-planeerimine.