UUDISED JA TEATED

« Tagasi

Kas hingamine tuleks muuta kohustuslikuks?

Tsiviilõiguses kehtib põhimõte: kõik see, mis pole keelatud, on lubatud. Kui palju peaks reguleerima inimeste elu käskude ja keeldudega?

Päästevesti kandmine veesõidukis ei ole kohustuslik. Selle üle, kas kirjutada seadusesse sisse vastav nõue või ei, on korduvalt vaieldud. Seni on jäänud kõlama mõte, et iga inimene otsustab ise, kui kallis ta elu talle on. Käskude ja keeldude ühiskond viiks absurdini, kus tuleks kehtestada ka söömise ja hingamise kohustus.

Muutused mõtlemises

1959. aastal tulid Euroopas esimest korda kasutusele turvavööd. Turvavöö leiutamise au kuulub rootslasele Nils Bohlinile. Ligi 60 aastat hiljem saame tõdeda, et turvavöö vajalikkuses ei kahtle enam keegi. Eraldi teema on turvavööd bussides, kuid üldiselt on ühiskonna hoiak, et turvavöö peab olema kinni. Tõsi, see on ka seaduses kirjas.

Kui kõrvutada Eestis ringi vuravate autode hulk ja veesõidukite arv, siis on selge, et esimesi on märgatavalt rohkem, mistõttu on ka enam õnnetusi  ja sõnum – turvavöö päästis elu – kõlab sagedamalt kui päästevestiga seotud lood.

Kommentaar internetist:

„Ma ei ole päästevesti kasutamise vastu või midagi taolist, kuid merel ei tähenda päästevesti kasutamine veel eluga pääsemist, kui oled üle parda läinud."

Turvavöö ega päästevest ei ole maagilised abivahendid. Oli, on ja jääb selliseid õnnetusi, kus turvavööst või päästevestist ei ole kasu, aga need on üksikjuhud. Kindlasti ei ole õiglane rääkida erandlikest olukordadest, kui aastas on sadu kordi, kus vest on päästnud kellegi elu.

12. sept. 2015

Täna õhtupoolikul vajas Aegna sadamas abi Viimsi elanik, kes oli äsja oma paadist ilma jäänud ning soovis Rohuneeme jõuda. Abivajaja oli veel mõni hetk varem saare ümber isikliku kummipaadiga lõbusõitu tegemas, kui teda ühtäkki tugev lainetus tabas ning mees merre kukkus. Õnnetus juhtus umbes kolmsada meetrit saare põhjakaldast. Õnneks oli hättasattunul seljas päästevest, mis säästis hullemast.

Ma ju oskan ujuda

Tihti on päästevesti mitte kandmine kinni mõtteviisis, kus inimene leiab, et ta oskab ujuda ja lisaks leiab, et vestiga on ebamugav. Ajad, mil päästevest tähendas korkidest kõva koorikut keha ümber, on ammu möödas. Täna on olemas erinevat tüüpi päästevestid – lastele, kaluritele, sportlastele jt, oluline on leida just enda vajadustele sobiv ja õiges mõõdus päästevest. Unustada ei tohiks ka pere lemmikloomi. Üllatusena võib tulla fakt, et kõik koerad ei oska ujuda.

Kommentaar internetist:

„Noh, nati ülepingutatud siiski nende ohutustegelaste jutt. Jah, kui tarbitakse alkoholi ja ujumisoskus piirdub koera ja konnaga, siis tuleb kanda. Lapsed ka peaks kandma. Kuid hea ujumiseoskusega mina ei pea vajalikuks. Suudan igas asendis veel hõljuda ja drinki ka pole sees."

Päästevestist on kasu ainult siis, kui see on seljas. Ümber läinud paadist või jahedas vees hulpides on vesti kätte saamine ja selga panemine ülimalt keeruline, kui mitte võimatu. Rääkimata siis veel olukorrast, kus inimene on vigastatud või teadvuseta.

Inimesed kipuvad ka oma ujumisoskust üle hindama ning usuvad, et suudavad vees tõmmata kaldal viibijate tähelepanu. Ekslikult arvatakse, et uppuja saab vees kätega vehkida ja karjuda, tegelikult tuleb uppujal võidelda vee peal püsimise, lainete ja jaheda veega ning energiat vehkimiseks või karjumiseks ei jätku.

Ujumisõppe ajalugu on Eestis suhteliselt lühike. Üles on kasvanud mitu põlvkonda inimesi, kelle ujumisoskus on kesine. 2018. aasta jaanuarist rakenduva põhikooli õppekava kohaselt peavad lapsed saama kolmanda klassi lõpuks koolist eakohased veeohutusalased teadmised ja ujumisoskuse.

Eesti on seadnud eesmärgiks jõuda aastaks 2025 veeõnnetustes hukkunute arvuga Põhjamaade tasemele, mis tähendab maksimaalselt 20 uppunut aastas. See ei ole lihtne, aga kindlasti mitte võimatu, juhul kui iga inimene oma panuse annab.

2016. aastal uppus Eestis 47 inimest. Päästevest oli nõuetekohaselt seljas vaid ühel hukkunul. Iga kolmas inimene uppus järves. Seega on oluline meeles pidada, et päästevest pole mõeldud vaid avamerel seilamiseks, vaid kasutamiseks ka jõgedel, järvedel ja  väiksematel veekogudel. Selle aasta 6 kuuga on juba uppunud 22 inimest.

Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Ints

Нужно ли законодательно закрепить обязанность дышать?

В гражданском кодексе действует принцип: все, что не запрещено, разрешено. Насколько возможно регулировать жизнь человека приказами и запретами?

Использование спасательного жилета в лодках не является обязательным. Насчет того, прописать в законе соответствующее требование или нет, спорят довольно горячо. До сих пор звучит мысль о том, что жизнь человека – это только его жизнь, и ему самому решать, насколько она ему дорога. Общество, функционирующее согласно приказам и запретам можно довести до абсурда, где пришлось бы вводить обязанность дышать и принимать пищу.

Изменения в образе мышления

В 1959 году в Европу впервые начали использование ремней безопасности. Честь изобрести ремень безопасности выпала шведу Нильсу Бохлину. Спустя 60 лет ни у кого не возникло сомнения в необходимости использования ремней безопасности. Отдельная тема – использование ремней безопасности в автобусах, однако в общем у людей устойчивое мнение, что ремни должны быть пристегнуты. На самом деле, это прописано и законодательно.

Если сравнивать количество гудящих вокруг автомобилей с количеством водного транспорта, то понятно, что первые бросаются в глаза гораздо чаще. Именно поэтому мы чаще слышим о том, что ремень безопасности спас очередную жизнь, чем узнаем о счастливых историях тех, чью жизнь сохранил спасательный жилет.

Комментарий из интернета: «Я не против использования спасательного жилета, но использование спасательного жилета на море еще не означает спасения жизни в случае, если ты оказался под лодкой»

Спасательный жилет, так же, как и ремень безопасности не является волшебным средством спасения. Случаи, когда от спасательного жилета или ремня безопасности не было никакой пользы, на самом деле есть, но они единичные. Поэтому несправедливо говорить об этих исключительных случаях в свете того, что в год, благодаря использованию жилета, спасаются сотни человеческих жизней.

12 сентября 2015 года:

Сегодня вечером в порту Аэгна помощь потребовалась жителю Виймси, который только что остался без своей лодки и пытался добраться до Рохунеэме. Пострадавший еще несколько минут назад плыл на личной резиновой лодке вокруг острова, когда сильная волна перевернула судно, и мужчина оказался в воде. Несчастье произошло на расстоянии около 300 метров от берега. К счастью, на пострадавшем был надет спасательный жилет, который и предотвратил самое плохое».

Я же умею плавать!

Зачастую использованию жилета препятствует уверенность человека в том, что он хорошо плавает и что жилет неудобен и мешает. Времена, когда спасательный жилет действительно был чем-то необъятным у тебя на спине и причинял неудобства, давно канули в лету. Сейчас выбор спасательных жилетов настолько велик, что подобрать наиболее удобный для себя не представляет труда. Дети, рыбаки, отдыхающие, спортсмены, даже домашние животные – для всех есть прекрасный выбор. Кстати, не забудьте о животных. Возможно это будет сюрпризом, но не все собаки умеют плавать.

Комментарий из интернета:

«Все эти разговоры о безопасности надуманы. Если ты употребляешь алкоголь и твои умения держаться на воде ограничиваются стилем «собачка» или «лягушка», то тогда, конечно, нужно надевать спасательный жилет. Надевать надо и детям, разумеется. Но хорошим пловцам к чему? Я могу плыть в любом положении и не употребляю алкоголь».

От спасательного жилета польза только тогда, когда он надет. Когда лодка перевернулась, и ты барахтаешься в холодной воде, надеть жилет весьма затруднительно, если не сказать - невозможно. Уж не говоря о ситуации, когда человек находится без сознания или ранен.

Люди склонны переоценивать свои возможности и верят, что в случае несчастья смогут без труда обратить на себя внимание находящихся на берегу. Ошибочно считается, что тонущий может махать руками и кричать, на деле тонущему приходится расходовать силы на борьбу с волнами и холодной водой, и энергии на то, чтобы полноценно позвать на помощь, не хватает.

История обучения людей плаванию в Эстонии относительно коротка. Много поколений людей выросло со средними умениями плавать. Согласно программе, начиная с 2018 года к концу третьего класса дети должны обладать знаниями о безопасности на воде (согласно возрасту) и уметь плавать.

Эстония ставит своей задачей достичь к 2025 году уровня Северных стран по числу несчастных случаев на воде, что означает не более 20 утонувших в год. Это непросто, но, конечно же, не невозможно, в случае, если каждый из нас сделает свой вклад.

В 2016 году в Эстонии утонуло 47 человек. Только у одного из них на был надет спасательный жилет. Каждый третий человек утонул в озере. Именно поэтому важно иметь в виду, что спасательный жилет необходим не только в открытом море, но и на озерах, реках и прудах.

В этом году за 6 месяцев в нашей стране уже утонуло 22 человека.

Руководитель бюро превентивной работы спасательного департамента Индрек Интс