Haljasalade hooldamine

 

Kunda linnas on ca 70 ha (7 % üldpinnast) üldkasutatavaid haljasalasid (sh allasutuste õuealad, haljastud, pargid ja metsapargid), mida hooldatakse linna kulul. Lisaks hooldatakse supelranda ja sellega külgnevat peoplatsi, suletud prügila territooriumi ja prügila nõrgvee puhastamiseks rajatud biotiikide ümbrust.

Korteriühistute, asutuste jm kinnistuomanike kruntidel peab olema tagatud heakord vastavalt Kunda linna heakorraeeskirja nõuetele.
 
Hooldada tuleb ka vastava kinnistuga piirnevat kõnniteed. Kinnistuomanike (sh korteriühistute) talvised kohustused krundiga piirnevate kõnniteede korrashoiul on järgmised: 
  • Koristada kõnniteelt lumi ja teha libeduse tõrje;
  • Kasutada libeduse tõrjeks liiva või graniitsõelmeid, (tuha kasutamine keelatud), puistematerjali muretseb iga kinnistuomanik ise; 
  • Lumevall ei tohi piirata jalakäija või liiklusvahendi juhi vaatepiiri; ladestatud lumevalli lubatud kõrgus on 70 cm mõõdetuna teekatte pinnalt
  • Lume loopimine sõiduteele on keelatud; 
  • Eemaldada katuseräästast ohtlikud jääpurikad ja lumi;
  • Koheselt koristada kõnniteele sattunud jäätmed ja praht.